شماره تماس :

۰۲۱۵۶۶۹۱۹۲۷

دعاوی حقوقی به دعوایی که ناشی از اختلاف فرد بر سر حقوق و تعهداتش با فرد دیگری باشد را می توان دعوای حقوقی نام گذاری کرد.

این دعوا شامل حقوق مرتبط با خانواده، تعهدات مالی، چک، سفته، فروش ملک، اجاره، قرارداد انجام تعهد و غیره را در بر می گیرد که در برخی موارد می توان همزمان با دعاوی حقوقی از دعاوی کیفری هم استفاده کرد.

دعاوی حقوقی به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می شود که هر کدام در برگیرنده شرایط مختص به خود می باشد. این دعاوی در دادگاه های حقوقی برای مبالغ بالای 20 میلیون و برای دعاوی زیر 20 میلیون در شوراهای حل اختلاف قابل پیگیری و اجرا می باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی

انجام تعهد در موضوع فروش و انتقال ملک از طریق سند رسمی بین خریدار و فروشنده منعقد شود، قابلیت ادعا و رسیدگی دارد.

درخواست تقسیم ترکه

منظور از ترکه میزان مالی است که بعد از فوت یک فرد از اون برای وراث خود به جا می ماند. تقسیم ترکه نیاز به وکیل دارد.

 تجار و اعمال تجاری

شامل تمام دعاوی مربوط به اسناد تجاری، ورشکستگی و اعمال تجاری نظیر قراردادهای تجاری را شامل می‌شود.

ابطال معاملات

دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال انواع مال منقول و غیر منقول تا مشخص شدن دادخواست رسیدگی بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی توسط دادگاه را شامل می‌شود.

وکیل خلع ید و تخلیه

دعوایی است که مالک مال غیر منقول علیه متصرف اقامه قانونی می کند تا ملک در تصرف را تحویل او دهد.

استرداد مورد معامله

استرداد مورد معامله طی دادخواستی از سوی فروشنده علیه خریدار اقامه می شود. در صورتی که به ناب علتی مبنای معامله از بین رفته باشد از خریدار مسترد می نماید.

وکالت خیانت در امانت

در صورتی که مالی در قبال رسید، سفته یا چک به فردی واگذار شود تا زمانی که رسید و چک حصول شود اگر مال تلف یا از بین برود مشمول خیانت در امانت می‌شود.

در صورتی که نسبت به امور مرتبط با خانواده نیاز به مشاوره دارید می توانید از طریق دکمه زیر فرم مشاوره رایگان را تکمیل کنید.

مطابق قانون برای درخواست طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد. در صورت مطرح شدن شکایت طلاق برای پرداخت نفقه و جهیزیه ترتیب اثر داده نمی شود.

در صورتی که فقط موضوع پرداخت نفقه و جهیزیه باشد در این صورت برای مبالغ زیر 20 میلیون تومان به دادگاه شواری حل اختلاف مراجعه می کنید و در صورتی که بالای 20 میلیون تومان باشد به دادگاه خانواده مراجعه می کنید.

یکی از سریعترین روش های طلاق زوجین با استفاده از درخواست طلاق توافقی می باشد.

در صورتی که زوجین در طول زندگی زناشویی قادر به تمکین متقابل هم نباشند به آن عدم تمکین گفته می شود. این قانون هم برای مرد و هم برای زن صادق است.

در صورتی که زن وظیفه همسری را به درستی به جا نیاورد و با رفتارهای سر خود باعث اذیت مرد شود. مرد می تواند از دادگاه درخواست نفقه زن را قطع نماید.

نفقه حق قانونی زن و شوهر در زندگی است. حتی اگر زوجه دارای شغل و درآمد کافی هم باشد می تواند درخواست پرداخت نفقه نماید.